Νέα

Κοινό μυστικό αποτελούν οι στόχοι των παρακάτω προγραμμάτων οι οποίοι δεν είναι άλλοι από την καινοτομία και την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων. Επιπλέον δεν αποτελούν την   τελική ανακοίνωση προγράμματος επιδότησης αλλά προδημοσιεύση και σε κάθε περίπτωση θα αναμένουμε την επίσημη δημοσίευση αυτών προκειμένου να μελετήσουμε όλες τις λεπτομέρειες .Από την προδημοσίευση λοιπόν σημαντικά στοιχεία όπως οι επιλέξιμοι ΚΑΔ ,κριτήρια επιλογής , ημερομηνίες υποβολής κλπ.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Να έχουν συσταθεί έως την 31/12/2013. Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ μέσα σε μία τριετία ΔΕΝ είναι επιλέξιμες δραστηριότητες οι σχετικές με την εστίαση, το λιανικό εμπόριο και τον τουρισμό

Ο όρος "νεοφυής επιχείρηση" μπορεί να συνδεθεί με πλήθος επιχειρήσεων, κυριότερα όμως, χρησιμοποιείται για να περιγράψει επιχειρήσεις που συνδέονται με υψηλή ανάπτυξη, έχουν τεχνολογικό προσανατολισμό και πολλές από αυτές επιδιώκουν να δημιουργήσουν μια νέα αγορά ή να εξελίξουν δυναμικά μια υπάρχουσα.

Υποστήριξη πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, είτε ανέργων είτε αυτοαπασχολούμενων, για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο.