Νέος Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016

Νέος Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016

Ενεργοποιήθηκε ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος, ο οποίος αναμένεται να δώσει ισχυρά κίνητρα για νέες επενδύσεις. Βασικός στόχος του νέου αναπτυξιακού νόμου είναι η μετάβαση σε ένα ανταγωνιστικό μοντέλο που θα στηρίζει την καινοτομία και την παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Στον νέο Επενδυτικό Νόμο κυριαρχεί η ενίσχυση μέσω φορολογικών απαλλαγών, ενώ δυνατή παραμένει υπό προϋποθέσεις και η λήψη επιχορήγησης.

Οι κυριότερες μορφές ενίσχυσης του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου είναι:

 1. Φορολογική απαλλαγή, η οποία συνίσταται στην απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής φόρου εισοδήματος επί των κερδών σε μία περίοδο από 5 έως 15 έτη και για ποσό αθροιστικά ίσο με την εγκριθείσα επιδότηση
 2. Επιδότηση με την μορφή της λήψhς χρηματικού ποσού (επιχορήγησης – grant) από το κράτος για την κάλυψη μέρους της επένδυσης.
 3. Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης έως επτά χρόνια, με την κάλυψη από τον Α.Ν. μέρους των δόσεων για leasing για την απόκτηση καινούριου μηχανολογικού εξοπλισμού.
 4. Επιδότηση του κόστους του μισθολογικού κόστους νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται με το επενδυτικό σχέδιο

Ποσοστό Ενισχύσεων 

Τα ποσοστά ενίσχυσης που προβλέπονται σύμφωνα με τον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων (Χ.Π.Ε.) 2014-2020 είναι έως και 55% του κόστους επένδυσης ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και την περιφέρεια στη οποία εδρεύει.

Στο 100% της επιχορήγησης φτάνουν οι φορολογικές απαλλαγές και η επιδότηση μισθολογικού κόστους και της χρηματοδοτικής μίσθωσης. Τα ποσοστά της επιδότησης είναι στο 70% του ποσοστού που αναφέρεται στον Χ.Π.Ε. (μια μικρή επιχείρηση σε περιοχή με 45% ποσοστό ενίσχυσης, θα λάβει 45% του κόστους της επένδυσης μέσω φορολογικών απαλλαγών, αλλά 70%x45%=31,50% κεφαλαιακή ενίσχυση μέσω επιδότησης), με εξαίρεση την Νέα Επιχειρηματικότητα.

Προϋποθέσεις λήψης επιδότησης (grant)

Επιδότηση με την μορφή της λήψης χρημάτων μπορεί να υπάρξει σε ειδικές κατηγορίες, οι οποίες συνοπτικά είναι οι εξής:

Εξωστρεφείς επιχείρησης, καινοτόμες ΜΜΕ, επιχειρήσεις με αύξηση απασχόλησης, συγχωνευόμενες ΜΜΕ, συνεταιρισμοί, ΚΟΙΝΣΕΠ, επενδυτικά σχέδια στον κλάδο ΤΠΕ και αγροδιατροφής, επιχειρήσεις με αυξημένη προστιθέμενη αξία, επιχειρήσεις που υλοποιούν την επένδυση σε ΒΕΠΕ ή σε ειδικές περιοχές (ορεινές, παραμεθόριες, νησιωτικές με πληθυσμό κάτω από 3.100 κατοίκους, με μείωση πληθυσμού άνω του 30% ή με προσφυγικές ροές)

Χρηματοδότηση επένδυσης

Για την έγκριση της αίτησης στον Α.Ν. θα πρέπει να αποδεικνύεται η δυνατότητα κάλυψης της ιδίας συμμετοχής είτε με ίδια κεφάλαια είτε εξ΄ολοκλήρου με δανεισμό, αρκεί το 25% του συνολικού επενδυτικού κόστους να μην περιέχει καμία κρατική ενίσχυση, στήριξη ή παροχή

Καταβολή Ενισχύσεων 

Στις κεφαλαιακές ενισχύσεις ο δικαιούχος μπορεί να λάβει μέχρι και το 30% της επιδότησης υπό την προϋπόθεση ότι η εταιρεία καταθέτει εγγυητική επιστολή προσαυξημένη κατά 10%.
Στις κεφαλαιακές ενισχύσεις, στις ενισχύσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης και στις φορολογικές απαλλαγές (ανάλογα με το είδος τους) καταβάλλεται μέρος της ενίσχυσης αφότου ολοκληρωθεί το 50% του φυσικού αντικειμένου της επένδυσης και έχει γίνει πιστοποίηση.

Ποιοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στον Αναπτυξιακό Νόμο

Δικαίωμα ένταξης στον Αναπτυξιακό Νόμο έχουν ατομικές επιχειρήσεις, Α.Ε., ΕΠΕ, ΙΚΕ, Ο.Ε., Ε.Ε., Συνεταιρισμοί, ΚΟΙΝΣΕΠ, καθώς και υπό ίδρυση εταιρείες.

Επιλεξιμότητα δαπανών

Η επιλεξιμότητα δαπάνων (έναρξη του έργου ή ανάληψη νομικών δεσμεύσεων για αυτό) πρέπει να γίνει μόνο μετά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής, επί ποινή απόρριψης του συνόλου του επενδυτικού σχεδίου.

Επιχορηγούμενες δαπάνες

 • Κατασκευή, επέκταση, εκσυγχρονισμός κτηριακών, ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων, καθώς και οι ειδικές δαπάνες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου.
 • Αγορά και εγκατάσταση καινούργιων μηχανημάτων και εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών εγκαταστάσεων και των μεταφορικών μέσων που κινούνται εντός του χώρου της εντασσόμενης μονάδας. Επίσης η χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού, εφόσον στη λήξη της τα αποκτήσει ο επενδυτής.
 • Δαπάνες εκσυγχρονισμού κτηριακών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων
 • Ανέγερση εγκαταστάσεων ιδιόκτητο ή χώρο που έχει μισθωθεί για 15 έτη
 • Άυλα περιουσιακά στοιχεία (π.χ λογισμικό, ευρεσιτεχνίες, δικαιώματα κλπ) μπορούν να ενισχυθούν μέχρι του 75% των συνολικών επιλέξιμων επενδυτικών δαπανών για  ΜμΕ και μέχρι το 50% για  μεγάλες επιχειρήσεις.
 • Μελέτες και αμοιβές συμβούλων για επενδυτικά σχέδια νέων Μικρών και Μεσαίων επιχειρήσεων μέχρι 5% του κόστους του επενδυτικού σχεδίου και έως 50.000 ευρώ.
 • Αγορά του συνόλου των παγίων μιας επιχείρησης (κτήρια, μηχανήματα, εξοπλισμός) εφόσον η μονάδα έχει παύσει τη λειτουργία της, αποκτάται από ανεξάρτητο επενδυτή, η συναλλαγή πραγματοποιείται υπό τους συνήθεις όρους της αγοράς και αφαιρούνται ενισχύσεις που έχουν χορηγηθεί πριν την αγορά.
 • Αγορά μέρους των στοιχείων ενεργητικού παραγωγικής μονάδας από ανεξ/τες ΜμΕ

Όρια ενισχύσεων

Τα ελάχιστα όρια συνολικής επένδυσης στον νέο Αναπτυξιακό Νόμο είναι 100.000 € για πολύ μικρές επιχειρήσεις, 150.000 € για μικρές, 250.000 € για μεσαίες και 500.000 για μεγάλες.    Το συνολικό ποσό επιδότησης ανά υποβαλλόμενο επενδυτικό σχέδιο δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των 5.000.000€. Οι παρεχόμενες σε κάθε φορέα ενισχύσεις στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ενισχύσεις σε συνεργαζόμενες ή συνδεδεμένες επιχειρήσεις δεν μπορεί να υπερβούν σωρευτικά τα 10.000.000 € για μεμονωμένη επιχείρηση και τα 20.000.000 ευρώ για το σύνολο των συνεργαζόμενων ή συνδεδεμένων επιχειρήσεων

Καθεστώτα Ενισχύσεων

 1. Γενική Επιχειρηματικότητα Νόμου 4399/2016

Δικαιούχοι – Σκοπός: Δικαιούχοι του καθεστώτος Γενικής Επιχειρηματικότητας είναι όλες οι εταιρείες ανεξαρτήτως του έτους ίδρυσης τους που σκοπεύουν να πραγματοποιήσουν επένδυση σε έναν από τους επιλέξιμους κλάδους του νόμου. Σκοπός του καθεστώτος είναι η αύξηση της απασχόλησης, η βελτίωση της συνεργασίας και η αύξηση του μέσου μεγέθους των επιχειρήσεων, η τεχνολογική αναβάθμιση, η διαμόρφωση μιας νέας εξωστρεφούς εθνικής ταυτότητας (branding), η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας και έντασης γνώσης, η μετακίνηση στην αλυσίδα παραγωγής της αξίας για την παραγωγή πιο σύνθετων προϊόντων και η υποστήριξη λιγότερο ευνοημένων περιοχών της χώρας

Διάρκεια Υποβολών Α΄ Κύκλου: Η ημερομηνία λήξης της υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στον πρώτο κύκλο είναι η 20 Δεκεμβρίου 2016.

Είδη Ενίσχυσης: Επιδότηση (grant) στο 70% των ανώτατων ποσοστών του ΧΠΕ για τις Ειδικές Κατηγορίες Ενισχύσεων, Leasing, Φοροαπαλλαγή, Επιδότηση του κόστους της δημιουργουμένης νέας απασχόλησης

Επιλέξιμες Δαπάνες: Επενδυτικές δαπάνες σε ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού ή το μισθολογικό κόστος των νέων θέσεων εργασίας

Προϋπολογισμός: Ο συνολικός προϋπολογισμός του πρώτου κύκλου ανέρχεται σε 150 εκ. ευρώ, εκ των οποίων 70 εκ. ευρώ αφορούν τα είδη ενίσχυσης της επιχορήγησης, leasing και επιδότησης της νέας απασχόλησης και  80 εκ. αφορούν την φορολογική απαλλαγή.

 1. Νέες ανεξάρτητες ΜΜΕ Νόμου 4399/2016

Δικαιούχοι – Σκοπός: Στόχος του καθεστώτος είναι η παροχή ενός πλήρους πλαισίου κινήτρων με βασικό στόχο τη δημιουργία νέων ανεξάρτητων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών σε νεοσύστατες (έως 7 έτη από την ίδρυση) ή σε υπό ίδρυση ανεξάρτητες ΜΜΕ που προτίθενται να πραγματοποιήσουν αρχική επένδυση σε κάποιον από τους επιλέξιμους κλάδους του νόμου.

Διάρκεια Υποβολών Α΄ Κύκλου: Η ημερομηνία λήξης της υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στον πρώτο κύκλο είναι η 20 Δεκεμβρίου 2016.

Είδη Ενίσχυσης: Επιχορήγηση (στο 70% των ανώτατων ποσοστών του ΧΠΕ εκτός των Ειδικών Κατηγοριών Ενισχύσεων του άρθρου 12 που δικαιούνται το 100% του ΧΠΕ), Leasing, Φοροαπαλλαγή, Επιδότηση του κόστους της δημιουργουμένης απασχόλησης

Επιλέξιμες Δαπάνες: Επενδυτικές δαπάνες σε ενσώματα –  άυλα στοιχεία ενεργητικού και αμοιβές συμβούλων ή το μισθολογικό κόστος των νέων θέσεων εργασίας

Προϋπολογισμός: Ο συνολικός προϋπολογισμός του πρώτου κύκλου ανέρχεται σε 150 εκ. ευρώ, εκ των οποίων 100 εκ. ευρώ αφορούν τα είδη ενίσχυσης της επιχορήγησης, leasing και επιδότησης της νέας απασχόλησης και 50 εκ. αφορούν την φορολογική απαλλαγή.

 1. Ενίσχυση Μηχανολογικού Εξοπλισμού Νόμου 4399/2016

Δικαιούχοι – Σκοπός: Σκοπός του καθεστώτος είναι η δημιουργία ενός πλαισίου ενισχύσεων περιορισμένου εύρους με ιδιαίτερα απλοποιημένες διαδικασίες. Μέσω του συγκεκριμένου καθεστώτος θα ενισχυθούν με φορολογικές απαλλαγές δαπάνες μηχανολογικού εξοπλισμού και μεταφορικών μέσων που χρησιμοποιούνται εντός της μονάδας υπό την προϋπόθεση ότι αφορούν σε αρχική επένδυση. Το συγκεκριμένο καθεστώς είναι ιδιαίτερα ελκυστικό για επιχειρήσεις που επιθυμούν ταχεία ένταξη και άμεση καταβολή της ενίσχυσης.

Επιλέξιμες Δαπάνες: Μηχανολογικός Εξοπλισμός και Μεταφορικά Μέσα εντός της μονάδας

Διάρκεια Υποβολών Α΄ Κύκλου: Η ημερομηνία λήξης της υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στον πρώτο κύκλο είναι 28 Απριλίου 2017, εφόσον δεν εξαντληθεί νωρίτερα ο διαθέσιμος προϋπολογισμός.

Είδη Ενίσχυσης: Φοροαπαλλαγή

Προϋπολογισμός: Ο συνολικός προϋπολογισμός του πρώτου κύκλου ανέρχεται σε 150 εκ. ευρώ

 1. Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους Νόμου 4399/2016

Δικαιούχοι – Σκοπός: Σκοπός του καθεστώτος « Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους » είναι η δημιουργία ενός ασφαλούς επενδυτικού περιβάλλοντος, το οποίο θα διευκολύνει την υλοποίηση πολύ μεγάλων επενδυτικών σχεδίων, τόσο από Ελληνικές όσο και από ξένες επιχειρήσεις, με στόχο την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και τη μεταφορά γνώσης και τεχνογνωσίας. Μέσω του καθεστώτος ενισχύονται επιχειρήσεις που υλοποιούν επενδυτικά σχέδια άνω των 20.000.000€ και δημιουργούν δύο τουλάχιστον θέσεις εργασίας ανά ένα εκατομμύριο επιλέξιμης επένδυσης.

Διάρκεια Υποβολών Α΄ Κύκλου: Η ημερομηνία λήξης της υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στον πρώτο κύκλο είναι 28 Απριλίου 2017, εφόσον δεν εξαντληθεί νωρίτερα ο διαθέσιμος προϋπολογισμός.

Επιλέξιμες Δαπάνες: Επενδυτικές δαπάνες σε ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού

Είδη Ενίσχυσης: Φοροαπαλλαγή, Σταθεροποίηση του συντελεστή φορολογίας εισοδήματος.

Προϋπολογισμός: Ο συνολικός προϋπολογισμός του παρόντος καθεστώτος για το έτος 2016 ανέρχεται σε 100 εκ. ευρώ και αφορά το είδος ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής και του οφέλους από τη σταθεροποίηση του συντελεστή φορολογίας εισοδήματος.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ (Υπό Έγκριση)

 

    Μέγιστη ένταση επενδυτικών ενισχύσεων
Περιφέρεια Νομός Μεγάλες Μεσαίες Μικρές
Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης Όλοι οι Νομοί 35% 45% 55%
Κεντρικής Μακεδονίας Όλοι οι Νομοί 35% 45% 55%
Δυτικής Μακεδονίας Όλοι οι Νομοί 25% 35% 45%
Ηπείρου Όλοι οι Νομοί 35% 45% 55%
Θεσσαλίας Όλοι οι Νομοί 35% 45% 55%
Στερεά Ελλάδα Όλοι οι Νομοί 25% 35% 45%
Ιονίων Νήσων Όλοι οι Νομοί 25% 35% 45%
Δυτικής Ελλάδας Όλοι οι Νομοί 35% 45% 55%
Πελοποννήσου Όλοι οι Νομοί 35% 45% 55%
Βορείου Αιγαίου Όλοι οι Νομοί 35% 45% 55%
Νοτίου Αιγαίου Κυκλάδες 20% 30% 40%
Δωδεκάνησα 20% 30% 40%
Κρήτης Όλοι οι Νομοί 25% 35% 45%
Αττικής Κεντρικός Τομέας Αθηνών 10% 20% 30%
Βόρειος Τομέας Αθηνών 10% 20% 30%
Δυτικός Τομέας Αθηνών 10% 20% 30%
Νότιος Τομέας Αθηνών 10% 20% 30%
Ανατολική Αττική 10% 20% 30%
Δυτική Αττική 20% 30% 40%
Πειραιάς, Νήσοι 20% 30% 40%