Δύο νέες δράσεις ΕΣΠΑ για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις

Δύο νέες δράσεις ΕΣΠΑ για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις

Εντός Δεκεμβρίου αναμένεται η προκήρυξη δύο νέων προγραμμάτων . Η πρώτη δράση ονομάζεται Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων και η δεύτερη Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας για επιχειρήσεις Εμπορίου, Εστίασης και Εκπαίδευσης. Οι δράσεις θα έχουν στόχο την ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που θα επενδύσουν στον εκσυγχρονισμό τους με επιδιωκόμενο σκοπό την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους, προκειμένου να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην εσωτερική και εξωτερική αγορά. Πιο αναλυτικά:

1) ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Οι υποβολές θα εξετάζονται με σειρά χρονικής προτεραιότητας και μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:

Στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης ενισχύονται αποκλειστικά υφιστάμενες Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους κλάδους μεταποίησης, χονδρικού εμπορίου, παροχής υπηρεσιών, υγείας και ξενοδοχεία. Αναλυτική κατάσταση με τους επιδοτούμενους ΚΑΔ θα υπάρχει στη δημοσίευση της δράσης. Από τη δράση θα εξαιρούνται κυρίως οι επιχειρήσεις των κλάδων εστίασης, λιανικού εμπορίου, εκπαίδευσης, αγροτικού τομέα.

Προϋποθέσεις ένταξης:

 • έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις
 • έχουν δύο (2) τουλάχιστον ΕΜΕ μισθωτής εργασίας το έτος πριν την υποβολή του επενδυτικού σχεδίου.
 • Διαθέτουν τους επιλέξιμους ΚΑΔ της επένδυσης, σύμφωνα με σχετικό Παράρτημα της αναλυτικής πρόσκλησης

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του κάθε επενδυτικού σχεδίου μπορεί να είναι από 20.000€ – 120.000€. Το ποσοστό ενίσχυσης των επενδυτικών σχεδίων θα ανέρχεται κατ’ ελάχιστον στο 50%, ενώ μπορεί να φτάσει έως 80%.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
Στις επιλέξιμες δαπάνες, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται:

 • Προμήθεια – εγκατάσταση σύγχρονων μηχανημάτων και εξοπλισμού.
 • Παρεμβάσεις για την εξοικονόμηση ενέργειας (προμήθεια εξοπλισμού και εγκατάσταση).
 • Εγκατάσταση συστημάτων πιστοποίησης – διαχείρισης ποιότητας, τυποποίησης και πιστοποίησης προϊόντων.
 • Παρακολούθηση επενδυτικού σχεδίου
 • Μισθολογικό κόστος νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού.

 

2) ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΕΜΠΟΡΙΟ – ΕΣΤΙΑΣΗ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:
Υφιστάμενες Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις:
α) εστίασης,
β) λιανικού εμπορίου,
γ) ιδιωτικής εκπαίδευσης (προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας, γενικής, τεχνικής, επαγγελματικής)
δ) παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί και λοιπές υπηρεσίες ημερήσιας φροντίδας.

Προϋποθέσεις ένταξης:

 • έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας
 • διαθέτουν επιλέξιμους ΚΑΔ της επένδυσης καθ’ όλη τη διάρκεια των τριών αυτών τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων.
 • έχουν τουλάχιστον τις απαιτούμενες ΕΜΕ μισθωτής εργασίας το έτος που προηγείται της υποβολής του επενδυτικού σχεδίου, ώς εξής:

– Για τον κλάδο του λιανικού εμπορίου (ΚΑΔ: 45 και 47): 2 ΕΜΕ
– Για τον κλάδο της εστίασης (ΚΑΔ 56): 4 ΕΜΕ
– Για τον κλάδο της εκπαίδευσης (ΚΑΔ 85, 88): 5 ΕΜΕ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ
Θα ενισχυθούν επενδυτικά σχέδια ύψους από 10.000 έως 150.000 ευρώ με ποσοστό 50% του επιλέξιμου προϋπολογισμού.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
Στις επιλέξιμες δαπάνες, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται:

 • Παρεμβάσεις επί του κτιρίου και του περιβάλλοντα χώρου για εξοικονόμηση ενέργειας, για αναβάθμιση της υγιεινής και ασφάλειας και διευκόλυνση ΑμΕΑ
 • Αγορά εξοπλισμού
 • Μεταφορικά μέσα
 • Πιστοποίηση
 • Τεχνικές μελέτες
 • Κατάρτιση προσωπικού
 • Σύνταξη και παρακολούθηση επενδυτικού σχεδίου
 • Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό) πλην συζύγων και συγγενών α’ και β’ βαθμού.

 

Via: Euro2Day

Tags: