Αναμενόμενες προκηρύξεις ΕΣΠΑ

Αναμενόμενες προκηρύξεις ΕΣΠΑ

Δείτε όλες τις αναμενόμενες προκηρύξεις του ΕΣΠΑ.

1. Πρόγραμμα Ενίσχυσης της Ίδρυσης και λειτουργίας Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων
2. Αναβάθμιση υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων του τομέα υπηρεσιών (λιανικό εμπόριο, εστίαση, ιδιωτική εκπαίδευση)
3. Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον
4. Σύγχρονη Μεταποίηση
5. Αξιοποίηση Επιχειρηματικής Εμπειρίας – Επιχειρηματική Επανεκκίνηση
6. Αναβάθμιση εταιρειών franchising
7. Ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας υφιστάμενων και νεοϊδρυόμενων Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.)
8. Εξωστρέφεια ‐ Διεθνοποίηση ΜΜΕ
9. Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές
10. Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
11. Νεοφυής Επιχειρηματικότητα
12. CLLD/LEADER (ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ)